Skip to content Skip to footer
0 items - $0.00 0

RODO

Udostępnij dalej:

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach pacjenta

1. Niniejszym pragniemy poinformować, że przetwarzamy Pana/-i dane osobowe. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja ,,Hospicjum – Razem możemy więcej”, z siedzibą w Dęblinie (ul. Stawska 322, 08-530 Dęblin), który to podmiot figuruje w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573497, posiadający numer REGON: 362422497 oraz NIP: 5060113466 (dalej zwany: ,,Fundacją” lub ,,Administratorem”).

2. W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.);
ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.),
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304)
będziemy przetwarzać Pana/-i dane osobowe z następujących kategorii:

podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;
dane dotyczące zdrowia .
Pana/-i dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

osobom wykonującym zawód medyczny w zakresie koniecznym do udzielania świadczeń zdrowotnych;
innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych;
księgowym – w zakresie wystawionych (ewentualnych) rachunków za leczenie;
serwisom – w celu naprawy;
3. Pana/-i dane pozyskane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przechowujemy przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat
4. Nagrania z monitoringu zachowywane są przez okres 3 miesięcy.

5. Panu/-i przysługują prawa:

1) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/-i dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych, po weryfikacji tożsamości;

2) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości;

3) do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne;

4) do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby;

5) do informacji o tym, że obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy, jak również przy wejściu na teren jednostki znajduje się tabliczka informująca o monitoringu wizyjnym;

6) do informacji o planowanej zmianie celu przetwarzania danych, przy innym celu niż udzielanie świadczeń zdrowotnych;

7) do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

8) do bycia zapomnianym – nie znajduje tutaj zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b RODO;

9) do bycia zapomnianym – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta (udzielonej w innym celu niż udzielanie świadczeń zdrowotnych), może Pan/i zrealizować prawo do bycia zapomnianym, w zakresie celu określonego w tej zgodzie;

10) do ograniczenia przetwarzania danych – nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/-i danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych, w szczególności w ramach dokumentacji medycznej, możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie, albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu;

11) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pan/i cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/i udzielił/-a nam pisemnie; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/-i zgody przed jej wycofaniem;

12) do udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i 27 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.);

13) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Pan/i uważa, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan/i złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/-ią dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego co najmniej: zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku – innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz informacji o dokumencie na podstawie, którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

7. Jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego na podstawie, które go została ona dokonana.

8. W celu wykonania Pana/-i praw proszę o skierowanie żądań korespondencyjnie lub zadzwonić pod numer tel.: 690 429 129. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/-i żądania będziemy musieli upewnić się, czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/-i, czyli zadamy Panu/-i pytania o dane, na które odpowiedź zna wyłącznie Pan/i. Jeżeli weryfikacja Pana/-i tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Pana/-ią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/-i żądanie będzie podlegało realizacji.

9. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1304 ze zm.) oraz z art. 24 i 25 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.).

10. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

Zobacz również:

Cart0
Cart0
Cart0